Obrona karna w całym kraju

Dr Maik Bunzel – adwokat specjalizujący się w prawie karnym – działa na terenie całych Niemiec. Urodzony w Cottbus prawnik, autor licznych książek prawniczych, ukończył specjalizację z zakresu prawa karnego oraz prawa o ruchu drogowym. Wcześniej był on zatrudniony przez rok jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Lichtenfels. Obecnie prowadzi on kancelarię adwokacką z siedzibą w Cottbus (Chociebuż) i w Berlinie.

adwokat Cottbus Dr. Maik Bunzel
adwokat Dr Maik Bunzel

Milczenie!

Podstawowa zasada prawa karnego to: Milczenie! Podstawową zasadą w prawie karnym jest odmowa składania zeznań przed policją, prokuraturą oraz sądem. Zamiast tego należy domagać się konsultacji ze swoim adwokatem. Mają Państwo do tego prawo na każdym etapie postępowania. W pilnych sprawach kontakt z adwokatem dr Maikiem Bunzlem z Cottbus jest możliwy przez cała dobę pod numerem telefonu +49 (0) 151 21778788 (Kontakt w Języku Polskim). W razie konieczności proszę skorzystać z poczty głosowej. Mecenas Bunzel oddzwoni niezwłocznie. Do tego czasu powinni Państwo w dalszym ciągu odmawiać zeznań i nie podpisywać żadnych dokumentów oraz unikać wszelkich rozmów.

Działaj szybko!

W postępowaniu karnym niezbędne jest często szybkie i zdecydowane działanie. Wiele spraw można wyjaśnić szybko i bez zbędnej biurokracji przez telefon. Nie wahaj się więc zadzwonić do mecenasa dr Maika Bunzla z Cottbus pod numer +49 (0) 151 21778788 (Kontakt w Języku Polskim). W pilnych sytuacjach kontakt telefoniczny jest możliwy przez cała dobę. Pierwsza rozmowa wyjaśniająca jest bezpłatna. Tajemnica zawodowa adwokata obowiązuje niezależnie od tego, czy zostało w następstwie udzielone pełnomocnictwo w sprawie.

Rewizja

W tym przypadku rewizji mieszkania bądź siedziby firmy kontakt z dr Maikiem Bunzlem pod numer +49 (0) 151 21778788 (Kontakt w Języku Polskim) możliwy jest o każdej porze dnia i nocy. Mają Państwo prawo do kontaktu z adwokatem na każdym etapie postępowania. Wyegzekwuj to!

Zatrzymanie albo areszt śledczy?

Bliski krewny został zatrzymany lub umieszczony w areszcie śledczym? W tym momencie należy udzielić zlecenia adwokatowi specjalizującemu się w prawie karnym. Im wcześniej zacznie on aktywnie działać, tym bardziej rosną szanse na umorzenie postępowania.

W żadnym przypadku nie powinni Państwo zwlekać do momentu aż zostanie doręczony nakaz karny lub akt oskarżenia. Również wypowiedzenie się w sprawie przed policją bez wglądu w akta ma dla Państwa prawie zawsze niekorzystne konsekwencje.

Tylko adwokatowi przysługuje pełen wgląd w akta sprawy. Może on wtedy wraz z klientem rozwinąć skuteczną strategię obrony. Adwokat dr Maik Bunzel z Cottbus chętnie udzieli Państwu porady w takich przypadkach.

Nakaz karny lub akt oskarżenia?

Został Państwu dostarczony nakaz karny lub akt oskarżenia? Szukają Państwo adwokata, ponieważ na żądanie prokuratury lub sądu zobowiązani są Państwo podać obrońcę z urzędu?

Proszę niezwłocznie skontaktować się z adwokatem dr Maikiem Bunzlem z Cottbus pod numerem +49 (0) 151 21778788 (Kontakt w Języku Polskim) i ustalić termin spotkania. W niektórych przypadkach może on przejąć funkcję obrońcy z urzędu. Nie zalecalibyśmy pozostawiania wybóru obrońcy z urzędu prokuraturze lub sądowi. Masz prawo wyznaczyć własnego adwokata, któremu ufasz.

Skarga, apelacja, rewizja nadzwyczajna

Postanowili Państwo wnieść odwołanie od decyzji sądu? Adwokat dr Maik Bunzel z Cottbus chętnie udzieli Państwu porady prawnej co do istniejących możliwości (przykłady: skarga przeciwko nakazowi rewizji lub konfiskacie, odwołanie od nakazu karnego, apelacja od wyroku Sądu Rejonowego, Sądu Krajowego lub Wyższego Sądu Krajowego).

Usługi

Ogólne Prawo Karne

Adwokat dr Maik Bunzel obroni Państwo przed każdym zarzutem naruszenia kodeksu prawa karnego (Na przykład: kradzież, rabunek, szantaż, akty wandalizmu, podpalenie, uszkodzenie ciała, gwałt, zabójstwo) jak również w przypadku zarzutów naruszenia postanowień ustawy o środkach odurzających, dotyczącej leków, ustawy o posiadaniu broni, o zgromadzeniach oraz o środkach wybuchowych.

Prawo Karne Gospodarcze i Prawo Karne Skarbowe

Mecenas dr. Maik Bunzel z Cottbus przejmie Państwa obrone również w długich i skomplikowanych postępowaniach z tych dziedzin prawa.

Typowe zarzuty w tych gałęziach prawa to oszustwo (odnośnie malwersacji subwencji, lokaty kapitału, kredytu, ubezpieczeń), sprzeniewierzenie, upadłość, pranie brudnych pieniędzy, korupcja, naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę.

W Prawie Karnym Skarbowym przeważają zarzuty oszustwa podatkowego, przemytu i paserstwa podatkowego.

Oprócz tego istnieją liczne gospodarcze przepisy prawa karnego w ramach ustaw dodatkowych, w tym w ustawie o działalności gospodarczej, prawie upadłościowym, prawie o znakach towarowych, prawie dotyczącym spółek akcyjnych, ustawy o substancjach chemicznych. W przypadku, gdy otrzymali Państwo wezwanie, nakaz karny lub akt oskarżenia z zakresu wymienionych przestępstw, należy uwzględnić, iż konsultacja z doradcą podatkowym lub kancelarią gospodarczą nie jest wystarczająca. Adwokat dr Maik Bunzel posiada nie tylko szeroką wiedzę w tych gałęziach prawa ale również bogate doświadczenie.

Adwokat dr Bunzel przejmie również zlecenia mające na celu uniknięcia ewentualnie karalnych czynów ( tzw. Compliance), przykładowo poradnictwo i kontrolę wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie. W razie konieczności mecenas dr Bunzel podejmie współpracę z wysoce wyspecjalizowanymi adwokatami i doradcami podatkowymi.

Prawo dotyczące przestępczości zorganizowanej

Prawo dotyczące przestępczości zorganizowanej zajmuje się przestępstwami z zakresu tworzenia organizacji przestępczych lub terrorystycznych. Ponadto jego przedmiotem są przestępstwa wymienione w prawie o stowarzyszeniach. Charakterystyczne dla tych przestępstw jest to, że karalność czynów występuje już w stadium przed naruszeniem chronionych prawnie dóbr.

W związku z tym, często stosowane są tutaj daleko idące środki monitoringu (na przykład podsłuchy, obserwacja, przechwytywanie danych elektronicznych). Często są to środki stosowane nielegalnie. Dlatego z punktu widzenia skutecznej obrony jest niemiernie ważne, by wyniki powyższych nielegalnych środków monitoringu nie mogły zostać użyte jako dowody w postępowaniu.

Adwokat dr Maik Bunzel opublikował w 2015 roku na ten temat książkę liczącą 520 stron i zna on doskonale możliwości ochrony Państwa praw w tym zakresie.

Prawo dotyczące ciężkich przestępstw

Prawo dotyczące ciężkich przestępstw zajmuje się przypadkami popełnionych przestępstwa takich jak morderstwo i zabójstwo. Klienci umieszczani są w tych przypadkach na cały okres postępowania w areszcie śledczym. Celem obrony jest uniknięcie wyroku skazującego na dożywocie lub wyroku odbywania wieloletniej kary pozbawienia wolności.

Przesłankami są tutaj szczególne okoliczności popełnienia czynu oraz stopień poczytalności klienta. Adwokat dr Maik Bunzel może być Państwu pomocny nie tylko w wyjaśnieniu okoliczności popełnionego czynu ale również w opracowaniu skutecznej taktyki obrony.

Kancelaria z Cottbus pomaga również w utrzymywaniu kontaktów osoby aresztowanej z rodziną.

Prawo karne medyczne

Prawo karne medyczne nie dotyczy tylko aspektów działalności lekarza (na przykład: uszkodzenia ciała, nieumyślne spowodowanie śmierci) lecz również naruszenia postanowień prawa karnego w dodatkowych ustawach (na przykład: w ustawie o środkach odurzających, w ustawie o lekach) oraz z zakresu prawa karno - gospodarczego (na przykład: oszustwo przy rozliczeniach rachunków lekarskich). W 2016 roku adwokat dr Maik Bunzel obronił swoją dysertację z zakresu prawa karnego medycznego na temat zgodnego z ustawa obliczenia lekarskiego honorarium i tym samym posiada szeroką wiedzę na ten temat.

Prawo karne dla nieletnich

Prawo karne dla nieletnich dotyczy przypadków, w których sprawca w momencie popełnienia czynu był nieletni lub prawnie zrównany z nieletnim. Priorytetem obrony jest tutaj znalezienie najlepszego dla dalszego rozwoje nieletniego rozwiązania.

Prawne ramy kary według Kodeksu Karnego nie mają zastosowania w prawie karnym dla nieletnich. Z tego względu istnieją tutaj liczne możliwości skutecznej obrony.

Adwokat dr Maik Bunzel z Cottbus chętnie udzieli Państwu już we wczesnym stadium postępowania pomocy w uzyskaniu pozytywnego wyniku.

Elementem skutecznej obrony jest tutaj także nawiązanie przez obrońcę kontaktu z organizacjami pomocy młodzieży oraz z organizacjami zajmującymi się przezwyciężaniem uzależnień nieletnich od narkotyków.

Czyny karalne z zakresu prawa o ruchu drogowym

W przypadkach czynów karalnych z zakresu prawa o ruchu drogowym (przykłady: prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieumyślnego spowodowanie śmierci lub ucieczki z miejscu wypadku) priorytetem obrony jest często uniknięcie odebrania prawa jazdy lub skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto odpowiednio wcześnie złożone środki obrony w postępowaniu śledczym prowadzą często do uniknięcia wyroku i tym samym do uniknięcia pozbawienia prawa jazdy.

Dr Maik Bunzel posiada jako adwokat specjalizację z zakresu prawa karnego oraz prawa o ruchu drogowym i zna możliwości optymalnie skutecznej obrony.

Prawo o wykroczeniach

Obrońca dr Maik Bunzel prowadzi rownież sprawy z zakresu prawa o wykroczeniach. W tym przypadku nie chodzi tylko o zarejestrowanie przez fotoradar, przejechanie na czerwonym świetle czy jazdę pod wpływem alkoholu.

Prawo o wykroczeniach znajduje w szczególności zastosowanie, gdy przedsiębiorca narusza niniejszą ustawę. Nałożone w tych przypadkach kary pieniężne są niezmiernie wysokie i stanowią zagrożenie dla egzystencji firmy. Przebieg postępowania w prawie o wykroczeniach jest w dużej mierze podobny do postępowania karnego. Adwokat dr Maik Bunzel posiada odpowiednie kwalifikacje jako obrońca, by opracować optymalną strategię obrony.

Vita

Adwokat dr Maik Bunzel urodził się w 1984 roku w Cottbus. Dr Bunzel jest absolwentem wydziału prawa Freie Universität Berlin, aplikację adwokacką natomiast ukończył przy Wyższym Sądzie Krajowym w Berlinie. Następnie pracował przez dziewięć miesięcy dla dużej międzynarodowej Kancelarii Adwokackiej a później jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Lichtenfels na Bawarii. Jednocześnie prowadził działalność naukową z zakresu kodeksu postępowania karnego oraz prawa medycznego na Freie Universität w Berlinie, Universität Beyreuth oraz na Ernst-Moritz-Arndt-Universität w Greifswaldzie. Wyniki jego prac naukowych doczekały się publikacji książkowych. Ponadto zrobił on specjalizację z zakresu prawa karnego i prawa o ruchu drogowym. Adwokat dr Maik Bunzel od 2015 roku prowadzi kancelarię adwokacką w swoim rodzinnym mieście Cottbus. Jako obrońca prowadzi sprawy na terenie całych Niemiec.

Koszty

Ustawa o wynagrodzeniu adwokata określa wysokość wynagrodzenia za usługi adwokackie. W postępowaniu karnym honorarium adwokackie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie, w zależności od zakresu usług adwokata. Mecenas dr Maik Bunzel z Cottbus odpowiednio wcześniej udzieli Państwu wszelkich informacji odnośnie kosztów jego usługi. Wszelkie niespodziewane koszty są tutaj wykluczone. W danych przypadkach adwokat dr Maik Bunzel może przejąć funkcję obrońcy z urzędu. Proszę zadzwonić pod numer kancelarii +49 (0) 151 21778788 (Kontakt w Języku Polskim).

Download

Następujące dokumenty są niezbędne w celu przejęcia obrony przez adwokata. Proszę przysłać wydrukowane, wypełnione w całości oraz podpisane dokumenty drogą pocztową na następujący adres:

Rechtsanwalt Dr. Maik Bunzel
Wehrpromenade 9
03042 Cottbus

Ponadto prosimy o wysłanie dokumentów e-mailem na adres :  info@kanzlei-bunzel.de lub faksem na nr 0355 49 49 455-1. Im szybciej niniejsze dokumenty zostaną dostarczone, tym szybciej adwokat dr Maik Bunzel może podjąć odpowiednie kroki.

Pełnomocnictwo

Formularz przyjęcia klienta

Oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej

warunki pełnomocnictwa

W przypadku otrzymania urzędowego pisma (przykładowo: formularz wysłuchania, wezwanie, nakaz rewizji, nakaz karny, akt oskarżenia) prosimy o przesłanie niniejszych dokumentów e – mailem:   info@kanzlei-bunzel.de lub faksem na nr 0355 49 49 455-1.

Uwaga! Przesłanie dokumentów nie oznacza automatycznie przejęcia sprawy. Następuje ono dopiero w momencie potwierdzenia przejęcia sprawy przez adwokata dr Maika Bunzla.

Kontakt

W nagłych przypadkach kontakt telefoniczny z adwokatem jest możliwy przez całą dobę pod numerem telefonu +49 (0) 151 21778788 (Kontakt w Języku Polskim).

Prosimy również skorzystać z formularza kontaktowego – w dzień roboczy Państwa wiadomość zostanie przeczytana w ciągu kilku minut.

wysłać

Wskazówki prawne i ocena

Kontakt

W nagłych przypadkach kontakt telefoniczny z adwokatem jest możliwy przez całą dobę pod numerem telefonu +49 (0) 151 21778788 (Kontakt w Języku Polskim).

Prosimy również skorzystać z formularza kontaktowego – w dzień roboczy Państwa wiadomość zostanie przeczytana w ciągu kilku minut.

wysłać